Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Taal begint met een
boeiend verhaal

Ouderbijdrage

Het onderwijs in Nederland is volledig gesubsidieerd. Ieder kind kan in Nederland gratis basisonderwijs genieten. Toch vraagt onze school u om een vrijwillige ouderbijdrage. Daarmee ontstaat er financiële ruimte om van het onderwijs ook werkelijk vrijeschoolonderwijs te maken.

In de vrijeschool werken we vanuit het principe dat we veel aandacht besteden aan een zo breed mogelijke ontwikkeling van het kind. Alleen dan is het kind in staat al zijn talenten te ontplooien. Daarvoor is het nodig dat er een extra aanbod aan vaklessen, muzikale en kunstzinnige vakken gerealiseerd wordt. Daarnaast zijn er meer zaken die het onderwijsaanbod verrijken, zodat er voor het kind een uitdagende leeromgeving geboden kan worden, waarin het zich gemotiveerd kan ontwikkelen. Voor al deze ambities is de subsidie van de overheid niet toereikend, vandaar dat wij u om een ouderbijdrage vragen. Deze bijdrage is vrijwillig en mag nooit een beletsel vormen om uw kind op onze school te plaatsen.


Wat gebeurt er met de ouderbijdragen?

  • Met dit geld worden belangrijke dingen in de school mogelijk gemaakt. Een groot deel wordt besteed aan personeelskosten waar geen overheidssubsidie tegenover staat, bijvoorbeeld de euritmielessen en de begeleiding daarvan.

  • Een wezenlijk aspect van het vrijeschoolonderwijs zijn de jaarfeesten. Voor het organiseren daarvan komen door de ouderbijdrage extra middelen ter beschikking.

  • Daarnaast worden hiermee educatieve activiteiten als museumbezoek, excursies en schoolreisjes bekostigd.

  • De inrichting van de kleuterklassen met mooi meubilair en speelgoed vraagt om extra middelen. Dat geldt ook voor de aanschaf van leermiddelen zoals periodeschriften, materiaal voor kunstzinnig onderwijs en muziekinstrumenten.

Kortom, de vrijwillige bijdragen maken het vrijeschoolonderwijs voor uw kind(eren) mogelijk.

Aan het begin van elks schooljaar ontvangt u vanuit WIS-Collect een email waarmee u de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage voor het betreffende schooljaar kunt regelen. Binnen dit programma kunt u aangeven op welke manier u de ouderbijdrage wilt voldoen; via ideal of overboeking, per maand/ kwartaal of jaar.