Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Rekenen gaat
beter als je meel
moet afwegen.

Toetsen en leerlingenvolgsysteem

Op De Toermalijn hanteren we een digitaal leerlingvolgsysteem. Dit is een door de overheid erkende manier, waarbij de leerkracht via vragenlijsten bijhoudt hoe elk kind zich op alle gebied ontwikkelt. Wij letten met name op een evenwichtige groei van het denken, voelen en willen.


Bij de oudste kleuters wordt alleen in het voorjaar een schoolrijpheidsonderzoek afgenomen. Er wordt gekeken of het kind ‘leer-rijp’ is. Het gaat dan om basisvaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren in klas 1. Met name voor kinderen die in de zomer 6 jaar worden kan deze toets helpen bij de beslissing of het verstandig is om nog een jaar extra te kleuteren.

Vanaf klas 1 worden er ook genormeerde toetsen afgenomen. Zo kunnen wij tijdig signaleren waar een leerling moeite mee heeft. Zo nodig stelt de leerkracht met de intern begeleider een handelingsplan op. Uiteraard worden ouders hierover geïnformeerd.


Gedurende de hele schoolperiode neemt de klassenleerkracht (door onderwijsinspectie genormeerde) toetsen af over taal, begrijpend lezen en rekenen. De resultaten verwerken wij in het leerlingvolgsysteem. Zo ontstaat een totaalbeeld van een kind gedurende de gehele basisschool. Ook is het een prima hulpmiddel bij een goed onderbouwde keuze voor het voortgezet onderwijs.


Als genormeerde eindtoetsen in klas 6 gebruiken wij de IEP-toets, NIO toets en de SVL. De NIO is een toets die de leerpotentie van kinderen toetst in tegen stelling tot de IEP die toetst wat de kinderen geleerd hebben. De SVL is een vragenlijst die de emotionele en sociale ontwikkeling bevraagt. In alle klassen wordt de jaarlijks de zg. veiligheidsthermometer afgenomen, waardoor we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen kunnen volgen.