Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Gepubliceerd op: 01-09-2022

Nieuwsbrief nr. 1 - 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s) en/of belangstellenden,

Deze nieuwsbrief bevat informatie over De Toermalijn, vrije school voor de Bollenstreek, de peuterspeelzaal en BSO. Allen die hier iets in vermeld willen hebben kunnen dit doorgeven aan de administratie info@de-toermalijn.nl

Beste ouders en verzorgers,


Het is weer tijd voor de eerste nieuwsbrief van het schooljaar! Ik hoop van harte dat 2022-2023 een rustig jaar wordt! Het is natuurlijk gevaarlijk om zo’n uitspaak te doen, maar de eerste anderhalve week zijn goed verlopen. Het is fijn om de kinderen en jullie weer te zien. We hebben gelukkig voor elke klas, vijf dagen per week een fijne leerkracht, iets dat een luxe is in deze tijd. Het schoolplein is mooi, het dak lekt nog niet en de ventilatoren in de klassen zullen ergens dit jaar wel geplaatst worden. Verder heeft het team al een paar keer vergaderd. Heel fijn die gelijke eindtijden, waardoor wij gemakkelijker onze vergaderingen en besprekingen kunnen plannen. We zijn vastberaden om verder te bouwen aan de onderwijskwaliteit, mooie jaarfeesten en een fijne, veilige sfeer.


Ook is “Kinderopvang Ithaka, locatie De Toermalijn” van start gegaan. We hebben een stevig team van drie juffen die in korte tijd goed op elkaar ingespeeld zijn. De juffen van de opvang starten de dag ’s ochtends samen met de leerkrachten van de school en we zijn nu al aan het nadenken hoe we in het eerstkomende jaarfeest ook de peutertjes kunnen meenemen. We gaan er een mooie eenheid van maken.


Wij gaan er vol energie tegenaan en ik wens u allemaal ook een mooi jaar!

Jacoline Wiskerke

Mededelingen:


We zijn op zoek naar ouders die willen helpen bij het winkeltje. Dit jaar zal er negen keer soepcafé en daaraan gekoppeld negen keer een winkeltje zijn. Marjolein (de moeder van Lucas en Viggo) kan voor de verkoop en het opruimen naderhand, heel goed een paar extra handen gebruiken. Als u het leuk vindt, kunt u zich opgeven bij Marjolein of bij Patty viainfo@de-toermalijn.nl

Verder zijn we naarstig op zoek naar en groepje handige ouders die willen helpen met het herstellen van een aantal speeltoestellen. We hebben een jaarlijkse check laten doen en er moet het één en ander gebeuren in het kader van de veiligheid. U kunt zich opgeven bij Patty, viainfo@de-toermalijn.nl


Ouderbijdrage


We vragen, zoals elk schooljaar, ook weer uw aandacht voor de vrijwillige ouderbijdrage. Binnenkort ontvangt u vanuit Wis-Collect een email waarmee u de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage voor het betreffende schooljaar kunt regelen. De Vrijeschool hanteert het systeem van vrijwillige ouderbijdragen om tegemoet te komen aan de extra wensen die het vrijeschoolonderwijs heeft als het gaat om het geven van kunstzinnige vakken zoals handwerken en handvaardigheid, muzikale vakken, euritmie met begeleiding en het organiseren van jaarfeesten en dergelijke. Dat wordt allemaal niet gedekt vanuit de reguliere bekostiging.

In de vrijeschool werken we vanuit het principe dat we veel aandacht besteden aan een zo breed mogelijke ontwikkeling van het kind. Alleen dan is het kind in staat al zijn talenten te ontplooien. Deze bijdrage is vrijwillig en mag nooit een beletsel vormen om uw kind op onze school te plaatsen.


Heeft u vragen of heeft u geen mail ontvangen kunt u contact opnemen met Patty van Meeteren: info@de-toermalijn.nl

Speelmiddagen in de kleuterklassen


Ook dit jaar organiseren wij weer een aantal speelmiddagen voor kinderen tot 4 jaar. De eerste is al op dinsdag 4 oktober 2022.

Op deze middag kunnen ouder(s) en kind, tussen 15.00 en 16.00uur, kennismaken met het vrijeschoolonderwijs. De kinderen mogen fijn spelen, we organiseren een kleine vrije schoolse activiteit en we kunnen met ouders in gesprek gaan over het vrijeschoolonderwijs.


Data speelmiddagen:

dinsdag 4 oktober

maandag 14 november

dinsdag 31 januari

woensdag 15 maart

dinsdag 18 april

maandag 5 juni


Ken je ouders die geïnteresseerd zijn? Geef het dan aub door. Ze zijn van harte welkom!


Kleuterklas 2


De eerste weken in de kleuterklas:

Nadat de oudste kleuters over de brug naar de eerste klas zijn gegaan breken in de kleuterklas de Gouden Weken aan. Deze weken staan in het teken van de groepsvorming. Een fijne tijd die de rest van het jaar doorwerkt.


Elke ochtend gaan we naar de grote zaal, of gaan de banken aan de kant, en spelen we met de enorm grote, gekleurde parachute. Hier leren we goed rekening met elkaar te houden, plezier te hebben maar ook om goed bij onszelf te blijven.

We zijn al een stevige klas waar heerlijk en goed samen gespeeld wordt. Op een fijn en vreugdevol jaar!

Klas 1

Wat wil je leren in de eerste klas? "Ik wil alles leren wat je kan leren", zei Teun met glunderende ogen en zo zijn wij van start gegaan in de eerste klas. We hebben de 'rechte' en de 'kromme' geleerd. Nu kunnen we alle letters leren lezen en schrijven.

De koningsletter k en de i van ik, rrr ruist het riet, daar komt de r tevoorschijn. We hebben al flink geteld met mooie schelpen van juf. Nog heerlijk gespeeld, gezongen, bewogen en geschilderd. Stap voor stap maken we ons de gewoontes eigen van klas 1.

Dat het maar een heel fijn schooljaar mag worden!

Klas 2


Klas twee is dit schooljaar gestart met een bijenperiode. De kinderen worden aan de hand van een verhaal meegenomen in de bijzondere wereld van de bij. Taal en rekenopdrachten en ook sociale vaardigheidspelen en kunstzinnige opdrachten, alles is verweven met dit thema.


De kinderen zijn enthousiast ingestapt en komen langzamerhand weer in de werk stand. Gezamenlijk zijn de klassenregels weer opgesteld en dit jaar vorm gegeven in een Bijenkorf met bijen er omheen.


Jonah is dit schooljaar nieuw in de klas en wordt al helemaal opgenomen in de groep.

Het zoemt in de klas, letterlijk en figuurlijk. Een heerlijke start van het schooljaar!


Klas 3


We hebben een mooie start gemaakt. Het begon met de opmaat in de zaal en wat fijn dat er ook weer ouders bij konden zijn.

In de klas zijn we begonnen met oefeningen en spelletjes om elkaar goed te leren kennen. Voor een aantal nieuwe leerlingen belangrijk, maar ook heel erg goed voor de sfeer in de klas. Spelletjes als blindemannetje, een bal naar een ander gooien (elkaar daarbij eerst goed aankijken) en dan iets over jezelf zeggen, elkaar interviewen voor het klasgenotenboekje en nog veel meer.


We hebben een rondje gelopen door de schooltuin en ze keken hun ogen uit hoe alles zo enorm was gegroeid! Mees heeft een hele grote courgette geoogst die we in de klas hebben gewogen en gemeten. We hebben ook een klein courgetje geoogst. We hebben dus meteen iets geleerd over schatten, over grammen en kilo’s.


De eerste periode in de oogstmaand augustus is de graanperiode. Ook meteen twee (!) excursies gepland (Nynke en ik waren bang dat er een corona-opleving zou komen, dus meteen maar doen). De eerste excursie naar een biologische boerderij in Leimuiden. Daar wordt het voedsel verbouwd voor 200 huishoudens.

We zagen prei, pompoenen, frambozen, aardappels, selderij, graan, rabarber, tomaten, een boomgaard, varkens, kippen en schapen, zonnebloemen (zaad voor de kippen) en ik ben vast nog wat vergeten. Het was een mooie dag en iedereen was enthousiast.

Op naar excursie 2: Naar de molen op dinsdag 6 september.


Van juf Maaike

Klas 4


In de vierde klas zijn we de eerste schoolweek met plezier gestart. Het eerste schilderwerk is gemaakt en we hebben zelfs de eerste kruissteken geoefend.


Bij het vormtekenen starten we met de knoop/vlechtvormen die langzaam aan steeds ingewikkelder zullen worden (Keltische knopen).


In het kader van de Gouden Weken lag het accent aan het begin van de week vooral op het wennen in de nieuwe klas, elkaar leren kennen en klassenafspraken maken. De kinderen hebben heel enthousiast gewerkt in groepjes en met elkaar overlegd over wat voor hen belangrijk is om een gelukkige klas te kunnen zijn.


We hebben tien mooie regels opgeschreven en ons zelfportret met naam erbij geplakt, dit is wie wij zijn en hoe we met elkaar om zullen gaan.

Het tweede deel van de week lag het accent op samenwerken en elkaar helpen.


Elke dag voor de pauze volgen we de spannende avonturen van Leif, uit het boek “De trollen van Leif”. Er wordt geboeid geluisterd. Deze verhalen zijn een mooie aanloop naar de verhalen uit de Edda, die in de eerste taalperiode verteld gaan worden. Ook sluiten ze goed aan op de afspraken die we in de klas gemaakt hebben.


Het was een hele fijne start van het schooljaar!

Klas 5 en 6


Klas 5/6 heeft een goede start gemaakt. De klas heeft zelf klassenregels gemaakt en die hebben wij met elkaar besproken. Ook zijn er afspraken gemaakt over de klassendienst. De eerste schilderles hebben we op dinsdag gemaakt en de resultaten hangen in de klas.

Ook hebben de kinderen een portret van zichzelf gemaakt, zodat de klas nu overvol is met 60 gezichten ????

De eerste periode is een taalperiode. Er zijn al prachtige verhalen geschreven en daarbij letten wij vooral op de interpunctie en de opbouw van het verhaal. In de schooltuin groeide de courgette prima en deze courgette hebben wij ingelegd in zuur. Ieder kind heeft hiervan een potje mee naar huis genomen.


Komende week gaat klas 5/6 op kamp naar Almen. Hierover meer in de volgende nieuwsbrief. Denkt u ook nog even aan het kampgeld.

Het Winkeltje


Het winkeltje gaat weer open, namelijk op woensdag 21 september.


1x per maand staat Marjolein (moeder van Lucas en Viggo) met een kraampje in de aula van De Toermalijn. Je kunt er diverse mooie materialen kopen. Wat wordt er verkocht: diverse mooie schoolmaterialen als potloden, puntslijpers etc., vilt, wol, mooie kaarten. prentenboeken etc etc. Mocht hetgeen u zoekt er niet bij zitten kan zij het proberen te bestellen.


Het winkeltje is 1 maal per maand op de woensdag samen met het soepcafé van klas 5-6. U kunt dus fijn winkelen met een lekker kopje soep tot slot.

dinsdag 6 september - donderdag 8 september 2022klas 5-6 op kamp
vrijdag 9 september 2022klas 5-6 vrij
vrijdag 16 september 2022Hillegomse feestdag - geen school
woensdag 21 september 2022soepcafé en winkeltje
zondag 25 september 2022tuinochtend 10.00-13.00 uur
woensdag 28 september 2022Michael/Oogstfeest
vrijdag 30 september 2022studiedag - geen school
dinsdag 4 oktober 2022speelmiddag kleuterklas 15.00-16.00 uur voor geïnteresseerde ouders