Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Gepubliceerd op: 16-09-2021

Nieuwsbrief nr. 1


Beste ouder(s)/verzorger(s) en/of belangstellenden,

Deze nieuwsbrief bevat informatie over De Toermalijn, vrije school voor de Bollenstreek en De Vlinderboom met een peuterspeelzaal en BSO. Allen die hier iets in vermeld willen hebben kunnen dit doorgeven aan de administratie info@de-toermalijn.nl

Michaël


In de middeleeuwen is men begonnen het feest te vieren van de aartsengel Michaël. Dit wordt van oudsher op de 29e september gevierd. De engel Michaël versloeg de draak en verjoeg hem uit de hemel. Hij is de engel van de goede wil, de strijder tegen het duister, de schenker van de innerlijke moed.


Hij wordt meestal afgebeeld met zwaard en weegschaal. Het zwaard is een attribuut om te strijden. Het hanteren van het zwaard vergt onderscheidingsvermogen en ik-kracht. De weegschaal is het attribuut om af te wegen. Het geeft de mogelijkheid een evenwicht te vinden. De schalen van de weegschaal zijn van koper, het metaal van de hartewarmte.

In de Michaëlstijd vindt een seizoenswisseling plaats van de zomer naar de herfst. Ook is het de tijd van de zonnewende. De aarde ontvangt minder kracht van de zon. Met dit wegtrekken van de zon, verlaten ook de groeikrachten de aarde. De bomen worden kaal, dorre bladeren vallen neer, vlinders, kevers en andere insecten verdwijnen voor de winter en vogels zoeken het warmere zuiden op. Weer andere dieren hamsteren nu en trekken zich terug voor een winterslaap. De natuur sterft, maar niet zonder de kiem achter te laten voor nieuw leven. In de zaden en vruchten die ons nu worden geschonken schuilt de kracht die ons helpt om de wintertijd te kunnen doorstaan.


Ook wij mensen trekken naar binnen en zijn nu meer aangewezen op onszelf. We zijn actiever in de geest. Moed wordt verzameld om onszelf te kunnen zien tussen de verschillende polen; opkomst en ondergang, goed en kwaad, licht en duisternis, leven en dood…..

Michaël geeft ons moed om de winter door te komen. De wind, die zich meer van zijn krachtigere kant laat zien in dit jaargetijde, waait alles van ons af. Het biedt ons de tegenkracht die ervoor zorgt dat we staande blijven en niet om waaien.


Michaëlsfeest in ’t Pannenland in Vogelenzang

Op woensdag 29 september gaan we dit prachtige feest weer vieren. De kinderen komen allemaal eerst op school, gewoon om half 9. Dan luisteren we naar een Michaëlsverhaal en daarna vertrekken we met auto’s naar ’t Pannenland. De 5de en 6de klassers gaan met de fiets. Daarover krijgen ze nog informatie van de leerkrachten. In alle klassen is naar ouders gezocht die willen rijden en begeleiden. De kleuters en klas 1 t/m 6 vieren het Michaëlsfeest gezamenlijk, maar wel op een eigen veldje. ’s Ochtends zijn er ouders die in alle vroegte het spellen-parcours uit zullen zetten. Het zou ook fijn zijn als er ook ouders zijn die iets lekkers willen bakken, dat we kunnen uitdelen als alle kinderen uitgehongerd zijn na een heerlijke spelochtend. Daarover wordt (of bent) u benaderd door de leerkracht, of de klassenouders. Om half 1 zijn we zo’n beetje weer terug en kunnen de kinderen opgehaald worden.

We hebben er heel veel zin in!!!


Jacoline Wiskerke


Niet vergeten! Er is een studiedag op 27 oktober, kinderen zijn dan vrij. De studiedag van 23 maart komt te vervallen!Vandaag hebben de kinderen allemaal een ijsje gekregen van de baandraverij. Zij kwamen met een echte ijscokar bij de school. Het was heerlijk en ontzettend leuk om te zien hoe blij kinderen nog kunnen zijn met iets kleins als een ijsje, en de juffen trouwens ook! Heel jammer dat de Hillegomse feestdagweek niet doorgaat, maar voor de kinderen was het een prima compensatie!


Fijn dat er zoveel ouders op de algemene ouderavond(en) waren! Het doet ons goed dat we elkaar weer kunnen ontmoeten!

Het is misschien een beetje weggezakt, maar we willen u vragen om niet met mobiele telefoons op school te lopen en geen foto’s te maken bij schoolactiviteiten. Vaak vraagt de leerkracht aan één ouder om dit te doen en dan kunnen de foto’s onder de ouders verspreid worden.


NIEUW: Ouderkring!

De oudergeleding van de MR heeft het voorstel gedaan om een Ouderkring op te richten: een kring als symbool van het steunend samenzijn. Veel ouders hebben de behoefte om mee te denken, hun steentje bij te dragen en vooral betrokken te zijn bij De Toermalijn. De Ouderkringen, die we gaan organiseren krijgen die functie en u bent van harte uitgenodigd om te komen. De eerste Ouderkring is op 7 oktober, om 19.30 uur. De avond zal in het kader staan van ‘elkaar opnieuw ontmoeten’. We hebben elkaar zolang niet echt kunnen spreken. Daardoor weet niet iedereen meer zo goed hoe het met de school gaat. Er zijn veel ontwikkelingen die zich op de achtergrond hebben voltrokken en die de school in het goede vaarwater hebben gebracht, waarin ze zich momenteel bevindt. Het is fijn om u daarover te vertellen en het is ook fijn om u te horen. We kunnen ongeveer 35 mensen ontvangen.

U kunt zich opgeven bij Patty, info@de-toermalijn.nl.

Ouderbijdrage


We vragen zoals elk schooljaar ook weer uw aandacht voor de vrijwillige ouderbijdrage. Binnenkort ontvangt u vanuit WIS-Collect een email waarmee u de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage voor het betreffende schooljaar kunt regelen. De vrijeschool hanteert het systeem van vrijwillige ouderbijdragen om tegemoet te komen aan de extra wensen die het vrijeschoolonderwijs heeft als het gaat om het geven van kunstzinnige vakken zoals handwerken en handvaardigheid, muzikale vakken, euritmie met begeleiding en het organiseren van jaarfeesten en dergelijke. Dat wordt allemaal niet gedekt vanuit de reguliere bekostiging.

In de vrijeschool werken we vanuit het principe dat we veel aandacht besteden aan een zo breed mogelijke ontwikkeling van het kind. Alleen dan is het kind in staat al zijn talenten te ontplooien. Deze bijdrage is vrijwillig en mag nooit een beletsel vormen om uw kind op onze school te plaatsen. Heeft u vragen: info@de-toermalijn.nl


Speelmiddagen in de kleuterklassen


Dit jaar organiseren wij een aantal speelmiddagen voor kinderen tot 4 jaar. De eerste is al op dinsdag 5 oktober.

Op deze middag kunnen ouder(s) en kind, tussen 15.00 en 16.00uur, kennismaken met het vrijeschoolonderwijs. De kinderen mogen fijn spelen, we organiseren een kleine vrijeschoolse activiteit en we kunnen met ouders in gesprek gaan over het vrijeschoolonderwijs.Data speelmiddagen:

dinsdag 5 oktober

maandag 15 november

donderdag 3 februari

woensdag 16 maart

dinsdag 19 april

vrijdag 10 juni


Ken je ouders die geïnteresseerd zijn? Geef het dan aub door. Ze zijn van harte welkom!


Klas 2


Klas 2 is na de vakantie gestart met een taalperiode. We hebben gewerkt over verschillende fabels over dieren: “de krekel en de mier” en “de leeuw en de stieren”.


We hebben verhaaltjes geschreven en tekeningen gemaakt over de fabels in ons periodeschrift.


Ook hebben we geschilderd naar aanleiding van de fabels.

We zijn een leuk liedje aan het oefenen over de krekel en de mier en we oefenen een toneelstukje over de leeuw en de stieren.

We zijn ook gestart met fluiten.

Deze week horen de kinderen de fabels van "de reiger en de krab" en “de vos en de geit” en gaan we weer leuke taalactiviteiten doen.

Klas 4

De eerste weken zitten erop, wat zijn we fijn begonnen.


We zijn gestart met De Gouden weken, daarin was er aandacht voor de groepsvorming.


We hebben toen veel coöperatieve werkvormen/energizers/spelletjes gedaan.


Ook hebben de kinderen met elkaar groepsregels opgesteld voor een gelukkige klas. Wat is er nodig het fijn te hebben samen?

Hier hebben ze een prachtige poster van gemaakt.

We hebben elkaar beter leren kennen, onder andere door de collages die we allemaal hebben gemaakt. Daarbij hebben we geschilderd, geknipt, geplakt en getekend. Toen ze af waren hebben we onszelf allemaal aan de klas ‘voorgesteld’ aan de hand van onze collage.

Tuinochtend


Vrijdag 27 augustus, wel alweer even geleden, hebben we ons groene schoolplein klaar gemaakt voor het nieuwe schooljaar. Het was een mooie, zonnige ochtend. Er kwamen 10 ouders met kinderen helpen. De kinderen hebben niet alleen gespeeld, maar liepen ook op en neer met kruiwagens. Ze hebben de rotte appeltjes van het schoolplein gehaald. Sommige kinderen mochten helpen snoeien met een snoeischaar. De kinderen hebben ook zaadjes gestrooid, waarvan de planten nu al kunnen ontkiemen en waar we dan in het voorjaar al vroeg bloemen van kunnen zien. Ouders hebben de paden vrij gemaakt, brandnetels weggehaald, de hazelaar bevrijd van woekerende klimplanten, weer 2 ballen terug gevonden, de klimop op het kleuterplein tot een kunstwerkje omgetoverd, struikjes aangeplant en nog veel meer. Dank voor het vele werk!

Onze ontdekkingen:

Een salamandertje onder een boomstronk. En het bonte zandoogje vloog steeds rond:


De vader van Daan en Pieter gaat met zijn zoons aan de slag om voor de school een natuur-o-theek te maken. Zodra deze kan worden opgehangen, houden we u op de hoogte!

Op zondag 10 oktober tussen 10:00 en 13:00 is er weer een tuinochtend.

Hopelijk weer met zulk mooi weer!

Het Winkeltje


Het winkeltje gaat weer open. Wel op een andere dag dan u gewend bent namelijk op maandag 22 september a.s. omdat we op woensdag de 29 ste het Michaëlsfeest vieren.


1x per maand staan Marjolein en Marilys met een kraampje in de aula van De Toermalijn met verkoop van diverse materialen. Wat wordt er verkocht: diverse mooie schoolmaterialen, vilt, wol, mooie kaarten. prentenboeken etc etc. Via de nieuwsbrief en klassenouders houden we u op de hoogt welke de volgende datum zal zijn.

vrijdag 17 september 2021Hillegomse feestdag -  geen school
woensdag 22 september 2021Winkeltje in de aula
vrijdag 24 september 2021Inloop 8.45-9.45 uur (u kunt de school weer bezoeken)
woensdag 29 september 2021Michaëlsfeest - 12.30 uur vrij
vrijdag 1 oktober 2021studiedag - geen school
dinsdag 5 oktober 202115.00-16.00 uur een uurtje spelen in de kleuterklas         voor nieuwe leerlingen 
donderdag 7 oktober 2021eerste ouderkring om 19.30 uur
zondag 10 oktober 2021tuinochtend 10.00-13.00 uur